Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Grupy Azoty SA podzielił się kompetencjami
21.08.2013
Zarząd Grupy Azoty SA podzielił się kompetencjami
Na wtorkowym posiedzeniu (20 sierpnia 2013 r.) przedstawiciele Zarządu obecnej kadencji podzielili pomiędzy siebie kompetencje i odpowiedzialność za wydzielone obszary i realizowane procesy w ramach Grupy Kapitałowej i Grupy Azoty SA.

Do kompetencji Prezesa Zarządu Pawła Jarczewskiego należy m.in. zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Prezes Spółki odpowiedzialny jest również za nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej. 

Prezes sprawuje także nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno–własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Ponadto koordynuje funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje Spółkę wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za finanse.Odpowiada za formułowanie i realizację strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo–finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Wiceprezes Skolmowski sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym w Spółce Dominującej i Grupie kapitałowej. 

Do jego odpowiedzialności należy ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi. 

Krzysztof Jałosiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój.Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej Zarządu – w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Marian Rybak, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za inwestycje.Sprawuje nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i inicjuje kluczowe projekty inwestycyjne związane z poprawą efektywności w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór nad procesem wyboru dostawców usług serwisowych oraz kontrolą wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Rybak odpowiedzialny jest również za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty PUŁAWY oraz kierowanie pracami jej Zarządu w ramach pełnionej odrębnie funkcji Prezesa Zarządu tej Spółki.

Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne.

Odpowiada m.in. za zarządzanie i koordynację integracją procesów produkcyjnych, koordynację planowania remontów i postojów technologicznych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej, sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej. 

Wiceprezes Szczypiński sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Tworzywa w Grupie Kapitałowej w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru, nadzoruje zakupy strategiczne w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. 

Marek Kapłucha, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw.Odpowiada m.in. za logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie kapitałowej oraz formułowanie i realizację przyjętej strategii logistycznej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. 

Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę morską w Grupie Kapitałowej oraz nadzór nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także odpowiada za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Artur Kopeć, Członek Zarządu odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska.Odpowiada między innymi za dialog społeczny w Spółce Dominującej i oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej, nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciw-pożarowe i środowiskowe w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej, inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami, usługami laboratoryjnymi i ochroną środowiska. Ponadto odpowiada za współpracę z lokalnymi uczelniami i szkołami oraz nadzoruje działalność sponsoringową. 

Wyszukiwarka