Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Prospekt emisyjny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zatwierdzony
21.12.2012
Prospekt emisyjny Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. zatwierdzony
Zapisy na akcje od 7 do 10 stycznia 2013 roku

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) sporządzony w związku z ofertą nowych akcji dla akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy S.A. Właściciele walorów puławskiej spółki będą mogli zapisywać się na akcje Azotów Tarnów w dniach 7-10 stycznia 2013 roku.

Azoty Tarnów zaoferują akcjonariuszom ZA Puław nie więcej niż 42.867.293 akcji serii D. Oferta ma charakter aportowy, w związku z czym 1 akcja ZA Puławy uprawniać będzie do objęcia 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów. Celem emisji aportowej jest zwiększenie udziału Azotów Tarnów w kapitale ZA Puławy do poziomu nie mniejszego niż 60 proc. (obecnie udział ten wynosi 10,3 proc. – są to akcje nabyte w wyniku wezwania ogłoszonego 13 lipca br.). Zapisy na akcje będą prowadzone od 7 do 10 stycznia 2013 roku w POK-ach DM PKO BP i DM Pekao.

Emisja akcji serii D pozwoli na stworzenie silnej grupy chemiczno-nawozowej w Europie. – Powstanie takiej Grupy oznacza zwiększenie jej konkurencyjności na rynku europejskim. Pozwoli również na kontynuację inwestycji, jak i poprawi pozycję negocjacyjną przy dalszym procesie konsolidacji. A wszystko zgodnie z naszym nowym hasłem korporacyjnym „Siła tworzenia” – mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów. 

Azoty Tarnów posiadają wieloletnie doświadczenie w procesach przejęć spółek działających w branży chemicznej w Polsce i zagranicą. W styczniu 2010 r. spółka nabyła 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce Unylon Polymers GmbH (obecnie ATT Polymers GmbH). W kraju Azoty Tarnów kontynuowały budowę silnej grupy kapitałowej poprzez objęcie kontrolnego pakietu akcji ZAK S.A. (październik 2010 r.) oraz 66 proc. akcji ZCh Police S.A. (sierpień 2011 r.).

Azoty Tarnów czekają jeszcze na zgodę Komisji Europejskiej na koncentrację. Jest spodziewana do 18 stycznia 2013 roku. – Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby transakcja doszła do skutku, czego dowodem są poparcie naszej strategii przez akcjonariuszy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., umowa o konsolidacji z ZA Puławy oraz zatwierdzenie prospektu przez KNF. Zakończenie tego trudnego projektu zależy teraz od akcjonariuszy Puław oraz Komisji Europejskiej – mówi prezes Marciniak.

*****

Grupa Azoty – jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Zajmuje obecnie piąte miejsce w gronie zintegrowanych europejskich producentów poliamidów i jest jedynym polskim producentem polioksymetylenu oraz należy do czołówki producentów nawozów mineralnych prowadzących działalność na obszarze Unii Europejskiej.Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A (jednostka dominująca w Grupie Azoty) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontynuują tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. („Spółka”) lub Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. („ZAP”). Ani niniejszy materiał ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZAP. Niniejszy materiał nie podlega ogłoszeniu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie może być przekazywany w tym celu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W dniu 21 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku: (i) z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 42.867.293 akcji zwykłych Spółki serii D („Akcje Oferowane”) („Oferta”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 42.867.293 praw do Akcji Oferowanych oraz do 42.867.293 Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”). Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.grupaazoty.com i stronach internetowych współoferujących: UniCredit CAIB Poland S.A. www.ca-ib.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl.

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych, Ofercie oraz Ubieganiu się o Dopuszczenie i Wprowadzenie. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu i wyłącznie na jego podstawie. Inwestorzy zamierzający zainwestować w Akcje Oferowane powinni zasięgnąć porady swojego doradcy finansowego, prawnego oraz podatkowego.

Zobacz: Prospekt emisyjny 2012

Wyszukiwarka